Grafika poglądowa, dotyczy projektu grantowego Pomorskie z Ukrainą. Źródło ROPS

Pomorskie z Ukrainą

Grafika poglądowa dotycząca projektu grantowego Pomorskie z Ukrainą, Autor ROPS

Rusza właśnie niezwykle potrzebny projekt grantowy, który umożliwi wsparcie osób z Ukrainy, przybyłych na Pomorze w związku z działaniami wojennymi!

Dzięki zmianom w RPO WP na lata 2014-2020 w puli jest pond 20 mln zł! Maksymalna kwota grantu uzależniona będzie od liczby osób z doświadczeniem migracji objętych wsparciem i wynosić będzie od 300 tys. zł do 1 mln zł.

W poniedziałek 24.10 o 9:30 odbędzie się spotkanie informacyjne on-line ws. projektu. Zapisy poprzez formularz: https://ankiety.pomorskie.eu/668284?lang=pl do 20.10.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o powierzenie grantu będą:

◾jednostki samorządu terytorialnego,

◾organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe,

◾inne osoby prawne: podmioty ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społeczne.

Działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane będą na integrację społeczną imigrantów i imigrantek ze społecznością lokalną, a także zapewnienie interwencji związanej z kompleksową integracją społeczną i zawodową. Ponadto, możliwa będzie także realizacja inicjatyw związanych m.in. ze wsparciem o charakterze bytowym, opiekuńczym, kursami zawodowymi i językowymi, tłumaczeniami, doradztwem zawodowym oraz pomocą prawną i psychologiczną. Dodatkowo, przewiduje się również realizację działań szkoleniowych skierowanych do pracowników i pracowniczek oraz wolontariuszy i wolontariuszek instytucji publicznych i organizacji pozarządowych PES/PS, wspierających osoby z doświadczeniem migracji.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90