PRACA

Informacje dla obywateli Ukrainy zainteresowanych pracą w Polsce

Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w naszym kraju bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.

Warto pamiętać, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne.

Przydatne wskazówki:

 • Poszukując zatrudnienia w Polsce, najlepiej korzystać ze sprawdzonych
  i wiarygodnych usług oraz ofert pracy. Dostęp do nich zapewniają Powiatowe Urzędy Pracy (https://oferty.praca.gov.pl). Można też zainstalować w telefonie aplikację ePraca.
 • Cenne wskazówki jak poszukiwać pracodawcy za granicą i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko można znaleźć na stronie sieci EURES – https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf
 • Wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej: www.stor.praca.gov.pl w zakładce Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie
  w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Podejmując pracę za pośrednictwem agencji, trzeba pamiętać o spisaniu umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia, itp.
 • Państwowa Inspekcja Pracy zapewnia nieodpłatne porady prawne na temat przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników. Informacje dostępne są w języku ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne

oraz pod numerem telefonu 89 333 17 41 (telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego).

Pamiętaj:

 • Pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z Tobą pisemną umowę o pracę, określając w niej warunki pracy i płacy. Nakłanianie osoby do zatrudnienia bez umowy o pracę jest niezgodne z prawem polskim.
 • Nie zgadzaj się na podjęcie pracy bez pisemnej umowy. Bez podpisanej umowy pracujesz nielegalnie i jesteś pozbawiony/pozbawiona praw wynikających z legalnego zatrudnienia.
 • Przed podpisaniem umowy o pracę zapoznaj się z warunkami w niej zawartymi, ewentualnie poproś kogoś, aby wyjaśnił i pomógł Ci zrozumieć jej zapisy.
 • Jeśli zostaniesz przez pracodawcę potraktowany nieuczciwie, pomocy udzieli Ci Państwowa Inspekcja Pracy.

Jeżeli stałeś/stałaś się ofiarą jakiegokolwiek innego przestępstwa – niezwłocznie skontaktuj się z policją.

oprac. Katarzyna Falkowska


Rynek pracy dla obywateli Ukrainy

Przekazujemy pytania i odpowiedzi dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, dostępu do rynku pracy, aktywizacji zawodowej, uznawania kwalifikacji obywateli Ukrainy.

Wyjaśnienia zostały przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Materiał ten zawiera odpowiedzi na pytania, które pojawiły się odnośnie wsparcia dla obywateli Ukrainy w obszarze rynku pracy.

Zobacz pytania i odpowiedzi.


Dostęp do rynku pracy Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Uproszczony sposób legalizacji pobytu, zatrudnienie na podstawie powiadomienia w urzędzie pracy, uproszczona rejestracja w urzędzie pracy – to główne założenia przyjętej właśnie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dostępu do polskiego rynku pracy.

Nowe przepisy regulują m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, udzielaną im pomocą i dostępem do rynku pracy. Rozwiązania ujęte w ustawie będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Dostęp do rynku pracy

Nowe regulacje pozwalają każdemu obywatelowi Ukrainy, który wjechał do Polski od 24 lutego br., na legalny pobyt w naszym kraju przez 18 miesięcy. Wprowadzono również szereg rozwiązań umożliwiających swobodny dostęp do polskiego rynku pracy.

Główne założenia ustawy w tym zakresie:

 • Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce, może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.
 • Pracodawca ma obowiązek zgłosić podjęcie pracy przez obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
 • Każdy obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce, może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach jak obywatel Polski. Rejestrować się będą mogły również osoby starsze tj. kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.
 • Do rejestracji w urzędzie pracy nie będzie wymagany nr PESEL, wystarczy paszport lub dowód osobisty lub zaświadczenie Straży Granicznej albo urzędu gminy.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy, w szczególności będą mogli korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Jedynym warunkiem będzie uzyskanie numeru PESEL.

Inne ważne regulacje ujęte w ustawie

Specustawa reguluje też kwestie dotyczące opieki zdrowotnej oraz  świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Zakłada również utworzenie specjalnego Funduszu Pomocy, z którego środki będą przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy.

Dzięki nowym regulacjom osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Środki będą wypłacane maksymalnie przez 60 dni. Pomoc finansowa będzie przysługiwała też uchodźcom z Ukrainy. Zgodnie z ustawą, dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.

Ustawę można pobrać tutaj

oprac. Katarzyna Falkowska, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Pomagamy obywatelom Ukrainy w poszukiwaniu pracy i zdobyciu zatrudnienia

Jeżeli potrzebujesz pomocy w poszukiwaniu pracy lub podjęciu zatrudnienia, skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią pod nr tel. 19524.

Możesz też udać się do najbliższego urzędu pracy.
POMOC UDZIELANA PRZEZ URZĘDY PRACY JEST BEZPŁATNA

Pomoc, jaką możesz otrzymać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku:

 • ustalisz swoje najpilniejsze potrzeby oraz sprawy, które musisz załatwić,
 • otrzymasz informacje o innych instytucjach, w których możesz uzyskać pomoc,
 • dowiesz się, jakie są warunki życia i pracy w Polsce,
 • przygotujesz CV.

Dodatkowo możesz skorzystać z porad prawnych świadczonych przez radców z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Kontakt:
Gdańsk, ul. Żabi Kruk 16, (8.00 – 16.00)
tel.: 58 32 37 230, 506 060 435, 506 060 483
e-mail: doradcy@wup.gdansk.pl

Pomoc, jaką możesz otrzymać w najbliższym powiatowym urzędzie pracy:

 • przejrzysz oferty pracy i uzyskasz kontakt z wybranym pracodawcą,
 • pozyskasz informacje o obowiązujących w Polsce zasadach zatrudnienia cudzoziemców,
 • dowiesz się, jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna i z jakich form pomocy będziesz mógł  wówczas skorzystać.