PRACA
Stock photo - przepisy

Wchodzą w życie nowe przepisy – ważne dla pracodawców

01.07.2022
Wojewódzki Urząd  Pracy w Gdańsku
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
AUTOR
Wojewódzki Urząd  Pracy w Gdańsku
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
01.07.2022

Pracodawcy, którzy do tej pory nie zalegalizowali pracy obywateli ukraińskich, będą mogli zrobić to w terminie 14 dni od wejścia w życie nowych zapisów ustawy.

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzony został nowy przepis, który umożliwi podmiotom powierzającym wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy złożenie powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy, jeśli z jakiegoś powodu nie zrobili tego wcześniej. Będą z niego mogli skorzystać ci pracodawcy, którzy dopełnili wszystkich formalności związanych z powierzeniem pracy poza założeniem powiadomienia, złożyli je po terminie albo złożyli powiadomienie zawierające błędy. Przepis jest szczególnie istotny, ponieważ powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy bez dopełnienia obowiązku powiadomienia lub złożenie powiadomienia po terminie może być uznane za nielegalne powierzenie pracy. Co ważne, ten szczególny przepis będzie obowiązywał jedynie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy. Po tym terminie będą obowiązywały dotychczasowe zasady.

Pozostałe zmiany przepisów dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy to:

  • zagwarantowanie cudzoziemcowi pracy na warunkach nie gorszych, niż wskazane w powiadomieniu. Przepisy nakładają także na pracodawcę obowiązek przestrzegania określonego wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia za wykonaną pracę;
  • rozszerzenie katalogu warunków wskazywanych na powiadomieniu o najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec oraz wymiar czasu pracy lub liczbę godzin w tygodniu lub miesiącu;
  • zapewnienie dostępu do danych o obywatelach Ukrainy wykonujących pracę w Polsce na podstawie ustawy szerszemu gronu odbiorców.

Nowa ustawa zawiera też kolejne instrumenty mające na celu ułatwienie obywatelom Ukrainy wejście na polski rynek pracy, zwiększenie ich aktywizacji zawodowej, integracji i aktywności społecznej. Główne zmiany w tym zakresie polegają na:

  • wprowadzeniu szkolenia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy wykonujących zawody medyczne. Uprawnionymi do skorzystania z takich środków będą obywatele Ukrainy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych w zawodzie lekarza, pielęgniarki lub położnej. Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać do ministra właściwego do spraw pracy okręgowe izby lekarskie oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych;
  • wprowadzeniu szkoleń grupowych z języka polskiego dla bezrobotnych i poszukujących pracy cudzoziemców. Limit środków przeznaczonych na szkolenie jednej osoby wynoszący 2 tys. zł na jednego cudzoziemca, ale będzie mógł być zwiększony do 3 tys. w przypadku szkoleń z polskiego języka branżowego. Cudzoziemiec będzie mógł wziąć udział w jednym szkoleniu. Koszty szkoleń z języka polskiego dla cudzoziemców będą finansowane z Funduszu Pracy;
  • uelastycznieniu instrumentu dotyczącego szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zmiana polega na rezygnacji z zasady mówiącej o tym, że szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy ma obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin w tygodniu.

Ustawa wprowadza również zmianę, która cofa zapis o dodaniu dodatkowego warunku do uzyskania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (tj. pozostawanie w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków bez zatrudnienia i niewykonywanie innej pracy zarobkowej).

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)     art. 1 pkt 10 lit. a i b oraz art. 6 pkt 1, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)     art. 1 pkt 11 oraz pkt 13 lit. a, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;
3)     art. 1 pkt 17 oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.;
4)     art. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 4 czerwca 2022 r.;
5)     art. 6 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

Cały tekst ustawy dostępny tutaj

 

oprac. Katarzyna Falkowska

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90