Dotacje na wsparcie pomorskich organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy [KONKURS]

Dotacje na wsparcie pomorskich organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy [KONKURS]

Wojewoda Pomorski ogłosił rozpoczęcie naboru ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa pomorskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Oferty na realizację zadania, można składać do dnia 10 sierpnia 2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Wojewoda Pomorski zaprasza:
• organizacje pozarządowe;
• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
• związki zawodowe
do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa pomorskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obszary działania

W ramach realizacji zadania publicznego oferent może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa pomorskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w następujących obszarach (przykładowe działania):

a) Rynek pracy i gospodarka, w szczególności prowadzenie kursów języka polskiego dla dzieci oraz dorosłych (poziomy od podstawowych po zaawansowane), kursów doszkalających, warsztatów z przedsiębiorczości; wymiany informacji i wiedzy pomiędzy pracownikami a pracodawcami, rozwoju umiejętności zawodowych, wyrównywania szans, informowanie o dostępnych miejscach pracy, zapewnienie opieki nad dziećmi (0-3 lata) na czas poszukiwania pracy, punkty pomocy w pisaniu CV, informowanie o realiach rynku pracy w Polsce, dopasowywanie kompetencji i kwalifikacji do popytu i podaży pracy, promowanie legalnego zatrudnienia, promowanie pracy w mniejszych gminach, wsparcie w przejściu przez procedury uznawania dyplomów (szczególnie zawody regulowane), promowanie pracy dla pracowników młodocianych.

b) Mieszkania i akomodacja, w szczególności działania informacyjne dot. rynku najmu mieszkań, pomoc w poszukiwaniu mieszkań – tworzenie baz najmu mieszkań w j. ukraińskim, informowanie najemców o możliwościach wynajmu mieszkań obywatelom Ukrainy przybyłym w związku z wojną na terytorium ich państwa, pomoc prawna w zakresie najmu mieszkań – opracowanie wzorów umów najmu w języku polskim i ukraińskim, promowanie najmu mieszkań w mniejszych gminach, tworzenie i egzekwowanie standardów związanych z pobytem w miejscach zbiorowego zakwaterowania – wyposażenie miejsc zbiorowego zakwaterowania, monitorowanie osób w miejscach zbiorowego zakwaterowania pod kątem ich usamodzielniania i znalezienia mieszkania na wolnym rynku.

c) Edukacja, w szczególności prowadzenie kursów języka polskiego dla dzieci, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ukraińskich, zapewnienie dostępu do sprzętu do nauki on-line np. w ukraińskim systemie edukacji, pomoc w przejściu procesu uznawania kwalifikacji, wsparcie przygotowania i stażu pedagogicznego oraz awansu zawodowego, nauki języka polskiego nauczycieli ukraińskich w Polsce, zapewnienie uczniom okazji do nawiązywania relacji z polskimi rówieśnikami np. poprzez organizację (popołudniowych) zajęć pozalekcyjnych w grupach mieszanych polsko-ukraińskich, organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży zakładających intensywną naukę j. polskiego (letnich szkół czy letnich półkolonii), wsparcie samorządów w przygotowaniu infrastruktury szkolnej na przyjęcie dodatkowej liczby uczniów ukraińskich zgodnie z miejscem ich aktualnego pobytu; stworzenie grup wsparcia dla polskich nauczycieli pracujących z dziećmi ukraińskimi, wsparcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i specjalnych, dofinansowanie posiłków w przedszkolach.

d) Ochrona zdrowia i inne usługi publiczne, w szczególności zdalne usługi tłumaczenia „na żądanie” w systemie ochrony zdrowia, pokonywanie barier językowych lekarz – pacjent; promowanie profilaktyki zdrowia w szczególności szczepień dzieci, ginekologii, stomatologii; przewodniki poruszania się po systemie ochrony zdrowia w Polsce; wsparcie pośrednictwa w zatrudnianiu osób z Ukrainy w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej; tworzenie danych statystycznych dot. problemów zdrowotnych i możliwości rozwiązywania ich; system informacyjny na temat usług medycznych i opiekuńczych; uruchomienie poradnictwa psychologicznego w tym na odległość, w języku ukraińskim, zapewnienie wsparcia psychologiczno-psychiatrycznego w języku ukraińskim, pomoc w tłumaczeniu dokumentacji medycznej, organizacja ośrodków tzw. wytchnieniowych dla matek z dziećmi i osób opiekującymi się osobami niesamodzielnymi;

e) Administracja i prawo, w szczególności zapewnienie dostępu do tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego, asysta w załatwianiu spraw urzędowych, zapewnienie dostępu do poradnictwa prawnego, asystencka pomoc pobytowa; działania statystyczne na zlecenie Wojewody;

f) Społeczeństwo obywatelskie i polityka integracyjna, promowanie zatrudnienia osób z Ukrainy do pracy w administracji samorządowej, prowadzenie tzw. jadłodzielni, sklepów społecznych; prowadzenie platformy stałego kontaktu/telefonu zaufania, organizacja spotkań integracyjno-informacyjnych; włączanie społeczności ukraińskiej do prac organizacji pozarządowych; obsługa punktów informacyjnych Wojewody Pomorskiego, organizacja czasu dzieci i młodzieży, warsztatów artystycznych, pikników integracyjnych, centrów pomocy obywatelom Ukrainy; zapewnienie transportu, nieobejmującego środków transportu publicznego; zaangażowanie kościoła w tym Grekokatolickiego, społeczności tatarskiej i wymiana informacji, platforma wymiany wiedzy pomiędzy organizacjami lokalnymi a międzynarodowymi;

g) Dezinformacja i cyberbezpieczeństwo, w szczególności działania ograniczające skalę i zasięg dezinformacji, monitoring działań dezinformacyjnych, edukacja medialna, monitoring obiektów zbiorowego zakwaterowania, organizacja platform wymiany wiedzy i moderowanie dyskusji.

Informacje finansowe

Wartość zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym zaproszeniu: minimalna wynosi 15 tysięcy złotych, a maksymalna 200 tysięcy złotych. Koszty administracyjne zadania nie mogą przekraczać 15% w stosunku do wartości zadania. Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania nie jest wymagane.

Terminarz

Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2022 r. Oferty można składać do dnia 10 sierpnia 2022 r.

Kontakt

Osobą do kontaktu jest: Pan Piotr Kobzdej – Pełnomocnik Wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego, tel. (58) 3077430 lub 532 455 958, adres e-mail: piotr.kobzdej@gdansk.uw.gov.pl

Przydatne linki
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90